June242012
Karl Pavlovich Bryullov, Portrait of the Writer A. N. Strugovshchikov, (1840)

Karl Pavlovich Bryullov, Portrait of the Writer A. N. Strugovshchikov, (1840)

Page 1 of 1